ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS ADVOKATO RAMŪNO DŽIUGO KONTOROJE

 PRIVATUMO POLITIKA

 Bendros nuostatos

1. Advokato Ramūno Džiugo kontora (toliau – advokato kontora, advokatas), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) laikosi šios Asmens duomenų apsaugos advokato kontoroje privatumo politikos (toliau – Privatumo politika).

2. Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą.

3. Advokato kontoros tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Ramūno Džiugo advokato kontora, adresas Minijos g. 2-205A, Klaipėda.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

4. Advokato kontoroje advokato veiklos funkcijų vykdymo tikslu tvarkomi tokie asmens duomenys:

- vardas (ai), pavardė (ės);

- asmens kodas;

-  gyvenamoji vieta (adresas);

- darbovietė;

- šeimyninė padėtis;

- telefono numeris;

- turimas nekilnojamas turtas;

- elektroninio pašto adresas;

- fakso numeris;

- turtinės teisės ir pareigos (įskaitant ir pajamas), turtinių teisių suvaržymas;

- dalyvavimas juridinių asmenų organuose, organizacijų veikloje.

5. Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu yra tvarkomi tokie asmens duomenys:

- sutarties šalies arba jos atstovo vardas, pavardė;

- telefono numeris, elektroninis paštas ir kiti kontaktiniai duomenys, kuriuos pateikia sutarties šalis arba jos atstovas;

- sutarties šalies atstovo pareigos;

- sutarties šalies (fizinio asmens) asmens kodas;

- atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

- kita informacija, kuri yra reikalinga advokatui, kaip sutarties šalies, pareigų vykdymui ir teisių įgyvendinimui pagal galiojančius teisės aktus.

6. Prašymų nagrinėjimo pagal pareiškėjų pateiktus prašymus tikslu yra tvarkomi tokie pareiškėjų asmens duomenys:

-  vardas (ai), pavardė (ės);

- gyvenamosios vietos adresas;

- elektroninio pašto adresas;

- informacija apie aplinkybes, kuriomis grindžiamas prašymas ir tą informaciją patvirtinantys įrodymai;

- kita informacija, kuri reikalinga tinkamai vykdyti prašymo nagrinėjimo funkciją.

7. Informacijos interesantams pagal jų paklausimus interneto svetainėje teikimo tikslu tvarkomi duomenys, kuriuos pateikia interesantai (šios politikos 10 punktas). Šiame punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi interesanto sutikimu, nes interesantas, kuris prašo suteikti informaciją, pats savo noru pateikia savo asmens duomenis.

Asmens duomenų gavimo būdai

8. Asmens duomenys advokato kontoroje gaunami iš pačių duomenų subjektų, kai tokius duomenis reikalauja pateikti teisės aktai arba kai tokius duomenis duomenų subjektai pateikia savo noru.

9. Taip pat, asmens duomenys gaunami iš trečiųjų asmenų jų iniciatyva arba pagal advokato paklausimą dėl duomenų (valstybės, savivaldybių institucijos ir įstaigos, įmonės, valstybės registrai), kurie yra būtini Lietuvos advokatūros įstatyme numatytoms advokato funkcijoms vykdyti (įvykdyti).

10. Jei duomenys gaunami (jie pateikiami) per advokato kontoros svetainėje www.tavoadvokatas.lt esančią formą (renkami duomenys: vardas, el. pašto adresas ir telefono numeris), tai laikoma sutikimas tuos duomenis panaudoti (tvarkyti) šioje politikoje nustatyta tvarka.

Socialiniai tinklai

11. Visą informaciją (įskaitant ir dokumentus, nuotarukas ir pan.), kurią advokato kontora gauna ir kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

 

12. Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į šias kontoros paskyras socialiniuose tinkluose:

- tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

- tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

- tinkle „Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/155833707900388.

 13. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Asmens duomenų saugojimas

14. Advokato kontoroje tvarkomų dokumentų bei kitos informacijos apie asmens duomenis saugojimo laikotarpį nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

15. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kokių nors tvarkomų dokumentų ar kitos informacijos saugojimo laikotarpio, duomenys saugomi atsižvelgiant į duomenų saugojimo teisėtą tikslą, teisinį pagrindą bei teisėto asmens duomenų tvarkymo principus ir yra saugomi ne ilgiau negu tai yra būtina tais tikslais, kuriais jie yra surinkti (pvz. tol kol galioja susitarimai, teisinių paslaugų sutartys ir pan.). Jei duomenys tampa nebereikalingi, jie sunaikinami.

16. Jei asmens duomenys gaunami (renkami) per advokato kontoros svetainėje www.tavoadvokatas.lt esančią paklausimo formą, pateikti duomenys naudojami tik siekiant atsakyti Jums į pateiktą užklausą arba siekiant susisiekti su Jumis dėl pateiktos užklausos. Per svetainės paklausimo priemonę gauti duomenys niekam neperduodami, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Susisiekus su Jumis arba atsakius į užklausą, duomenys nesaugomi, jie ištrinami.

Duomenų teikimas

17. Jūsų asmens duomenis advokatas/advokato kontora gali perduoti arba atskleisti tik teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, gavę jų prašymą.

Asmens duomenų apsauga advokato kontoroje

18. Advokato kontoroje su asmens duomenimis elgiamasi atsakingai. Kontora jūsų pateiktus duomenis įsipareigoja tvarkyti sąžiningai ir teisėtai. Kontoroje yra atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės Jūsų duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie jų, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 Duomenų subjekto teisės

19. Duomenų subjektas turi šias teises:

 - žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

 - susipažinti su savo asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie yra tvarkomi;

 - kreiptis raštu ir reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo, išskyrus saugojimą, veiksmus;

 - nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu nėra nustatyta kitaip;

 - teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis duomenų subjekto prašymu.

 - naudotis kitomis privalomuose teisės aktuose įtvirtintomis teisėmis.

20. Duomenų subjektas, pageidaujantis pasinaudoti jam suteiktomis teisėmis, turi pateikti advokato kontorai raštišką prašymą (įskaitant ir elektroninę kreipimosi formą).

21. Gautas duomenų subjekto prašymas yra išnagrinėjamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto kreipimosi ir duomenų subjektas raštu informuojamas apie priimtą sprendimą.

22. Jeigu duomenų subjektas mano, jog taip, kaip advokato kontoroje tvarkomi asmens duomenys, neatitinka galiojančių teisės aktų, turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Privatumo politikos pakeitimai

23. Pasikeitus renkamų duomenų apimčiai arba teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų apsaugą, ši privatumo politika peržiūrima (pakeičiama).

 Kontaktinė informacija

 24. Iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo, galite susisiekti su mumis.tel.  8687 46034, paštu Minijos g. 2-205A, Klaipėda arba el. paštu dziugas.ramunas@gmail.com